Algemene voorwaarden


1. Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Elke bestelling die macverhuur rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, hetzij via onze vertegenwoordigers of agenten, wordt pas aanvaard, nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die bovendien de eventuele algemene voorwaarden van onze kopers vernietigen en vervangen. Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden. Ingeval partijen overeengekomen zijn dat een voorschot wordt betaald, wordt de bestelling pas definitief nadat de onderneming het voorschot heeft ontvangen.

2. Prijzen

a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van macverhuur, uitgedrukt in Euro, en exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
b. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor macverhuur geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft macverhuur het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te rekenen.
c. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden macverhuur op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

3. Betaling

a. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan macverhuur betalen. Alle betalingen zullen op een door macverhuur aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
b. Alle aan macverhuur in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens macverhuur op te schorten.
c. Indien op enig moment bij macverhuur gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van afnemer, heeft macverhuur het recht, alvorens (verder) te presteren van afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die macverhuur, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van macverhuur.
d. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van macverhuur op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
e. Indien afnemer jegens macverhuur in verzuim is, is hij verplicht macverhuur de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
f. Indien macverhuur, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. De klant is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een verwijlintrest verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
g. Bij laattijdige betaling zal een administratieve kost aangerekend worden van respectievelijk 20 € (1ste aanmaning), 40 € (2de aanmaning) en 60 € (3de aanmaning).

4. Verhuur

a. Bij een eerste verhuur dient het factuurbedrag mbt het gehuurde materiaal steeds vooraf te worden betaald. Dit kan cash bij afhaling of dmv een bewijs van overschrijving voor te leggen.
b. macverhuur behoudt zich het recht op elke moment en zonder speciale aanleiding een waarborg te vragen voor het te huren materiaal. Deze dient steeds cash bij afhaling/levering te worden betaald en wordt cash teruggegeven op het moment dat het gehuurde materiaal in goede staat wordt teruggegeven.
c. Tijdens de huurtermijn en zolang de huurder onze goederen niet in degelijke staat heeft teruggegeven is de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor all risico's (zoals: brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overmacht,É). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installaties zijn ten laste van de huurder.

5. Overhandiging bij verhuur/verkoop

Gehuurde/gekochte goederen moeten, wanneer ze door de klant in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op de afleverbon. Indien de klant geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Elke melding van schade na de in ontvangstname, wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de klant. Indien de klant wenst dat de goederen worden verzonden, kan de klant de goederen voor verzending in onze magazijnen inspecteren. Indien de klant hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen als zijnde in goede staat en wordt alle schade aan de goederen beschouwd als toegebracht door de klant.

6. Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na levering.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, supplies, documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door macverhuur aan afnemer op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij macverhuur of diens toeleveranciers, en afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door macverhuur en afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van macverhuur of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

8. Verplichtingen afnemer

Afnemer zal aan macverhuur alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van macverhuur benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. Indien is overeengekomen dat afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van macverhuur staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft macverhuur het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van macverhuur in rekening te brengen.

9. Verzuim/ontbinding

Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is macverhuur gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10. Annuleringen

macverhuur en afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat indien een van de partijen de bestelling annuleert, hij een vierde van de prijs is verschuldigd als forfaitaire en conventionele schadevergoeding. Bij annulatie, van gehuurd materiaal, tijdens de laatste 7 dagen voor het ingaan van de effectieve huurtermijn zal 50% van de offerte worden aangerekend als vergoeding voor misgelopen opbrengsten en eventueel gemaakte kosten. Bij annulatie gedurende, of na, de laatste 24 uur zal het volledige, goedgekeurde offertebedrag worden gefactureerd.

11. Schaderegeling

In geval van schade aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door macverhuur opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. De herstelling zal steeds door iemand van onze keuze uitgevoerd worden. In alle gevallen waarbij door de huurder een waarborgsom betaald werd, zullen deze kosten ofwel van de waarborgsom worden ingehouden, ofwel zal de huurder het verschil bijbetalen, indien de herstellings- of vervangingskosten hoger zijn dan de waarborgsom. In geval van verlies van verhuurd materiaal, wordt deze aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van hetzelfde materiaal. De eventueel betaalde waarborgsom wordt hierbij als gedeeltelijke betaling aangewend. Indien de huurder geen waarborgsom heeft betaald, wordt de schade aan de huurder gefactureerd en gelden onze algemene betalingsvoorwaarden. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houden wij gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar of vermaakbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspektie beschikbaar: daarna wordt het vermaakt of hersteld.

12. Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is macverhuur toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van macverhuur worden overgedragen zal macverhuur afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. macverhuur is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van macverhuur.

14. Bij laattijdige of niet-teruggave

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij geen eigenaar is van het gehuurde materiaal en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of omschreven tijdstip een contractuele inbreuk is. Macverhuur zal bovenop de huurprijzen de volledige waarde van het gehuurde materiaal onmiddellijk kunnen terug vorderen, tevens loopt de huur verder aan dagtarief vanaf de overeengekomen vervaldatum met een minimum van 20% op het factuurbedrag van de betreffende huur. Bij verkoop van goederen blijven deze onze eigendom tot op het ogenblik van de algehele betaling, niettegenstaande dat het risico m.b.t. de goederen overgaat op de koper op het ogenblik van in ontvangstname.

15. Beperking verantwoordelijkheid Macverhuur

De klant gaat akkoord dat onze vennootschap geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van: laattijdige levering van de bestelde goederen, defekt aan deze goederen, een ongeval ten gevolge van enig defekt aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, gehele of gedeeltelijke staking, die voor gevolg zouden hebben de verhuur/verkoop te belemmeren of te schorsen, ontlasten de verhuurder/verkoper van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

16. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank en van het arrondissement Leuven bevoegd. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing macverhuur behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van macverhuur, op: http://www.macverhuur.be/voorwaarden.php